skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Aandacht voor Allochtone Mantelzorgers

In de migrantengemeenschappen is zorg voor je ouders, familieleden, vrienden, kennissen een vanzelfsprekende zaak. Zorgen voor elkaar doe je gewoon!

Uit onderzoek komt naar voren dat allochtone mantelzorgers onder andere vanwege de culturele omgeving waarin zij zijn opgegroeid, de onbekendheid met allerlei vormen van professionele zorg en ondersteuning en de invloeden van de migratie, meer dan gemiddeld te maken hebben met overbelasting. Bovendien leven zij dikwijls in een sociaal isolement. Hoewel er diverse plaatselijke onderzoeken naar de positie van allochtone mantelzorgers zijn gedaan, is er veel nog onbekend wat betreft hun leefsituatie, ondersteuningsbehoefte, zorgbehoefte en zorgvragen. Ook is er weinig inzicht in hun ambities en dromen.

De afgelopen jaren heeft Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ) diverse grote en kleine bijeenkomsten georganiseerd rondom diverse thema’s, zoals zorgen voor elkaar, wonen, eenzaamheid, (arbeids-) participatie, armoede en laaggeletterdheid. Maar ook mantelzorg. PAZ is een stichting die de belangen van mensen met een migratie achtergrond behartigt. Mantelzorg is een belangrijk thema voor PAZ, omdat veel niet-westerse allochtone mensen zorgen voor anderen en het risico op overbelasting hoog is. Tegelijkertijd maken zij weinig gebruik van mogelijkheden voor ondersteuning.

De bijeenkomsten die PAZ organiseert worden gebruikt om mensen te informeren, maar ook om de specifieke wensen en behoeften van onze achterban in kaart te brengen en knelpunten te signaleren. Daarnaast worden er ook bijeenkomsten georganiseerd om onze achterban vaardigheden en tools aan te reiken om zich verder te ontwikkelen en op te leiden, zodat ze meer in hun kracht komen te staan en weer de regie over hun eigen leven terug krijgen.

Het blijft belangrijk om de doelgroep op te blijven zoeken en in contact te blijven met hen om hun leefsituatie, ondersteuningsbehoefte-zorgbehoefte en zorgvragen in kaart te blijven brengen en hun positie te verbeteren en te versterken.

Maar vooral om ze bekend te maken met de term mantelzorg en welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning.

Back To Top