• slider-696x329.jpg
  • slider-markt.jpg
  • slider-wandelen-690x329.jpg

 logo Parkstad Mantelzorg

De verschillende wetten
In een crisissituatie bij de cliënt of de mantelzorger zelf kan spoedhulp nodig zijn. Bij spoedzorg of crisisopvang is er een hulpvraag waarop binnen 24 tot 48 uur moet worden gehandeld. Het gaat bij spoedzorg om situaties waarin bijvoorbeeld iemand niet thuis verzorgd kan worden vanwege een onverwachte, ingrijpende gebeurtenis.

Spoedzorg is geen respijtzorg, maar kan wel te maken hebben met het ontlasten van de mantelzorger wanneer de zorg hem of haar plotseling boven het hoofd groeit.
Afhankelijk van de situatie valt de spoedhulp onder verschillende wetten:
- Wmo 2015
- Jeugdwet
- Zorgverzekeringswet (Zvw)
- Wet langdurige zorg (Wlz)

Een actueel overzicht van de stand van zaken rond spoedzorg vindt u in Informatiekaart Spoedzorg van de VNG: Informatiekaart Spoedzorg

Bij spoedzorg (ook wel: crisisopvang) krijgt een thuiswonende cliënt tijdelijk intramurale opvang. In hoeverre zijn gemeenten verantwoordelijk voor spoedzorg? Naar aanleiding van de vragen die bij gemeenten leven, is de VNG in overleg gegaan met het ministerie van VWS, ZN, de VGN en het CIZ.

Praktijkervaring
Het is belangrijk dat er een procedure wordt afgesproken voor spoedzorg. In het artikel van Ruggesteun Steunpunt Mantelzorg in Parkstad kan men lezen dat de mantelzorger te vaak al overbelast is. Spoedzorg moet dan zo snel mogelijk zijn geregeld, in dit geval is het goed gegaan. Maar doordat er geen procedures zijn of niet bekend zijn, is het vaak lastig de juiste zorg voor de mantelzorger te regelen:

De rol van mantelzorgondersteuning in complexe zorgsituaties
Het steunpunt voor mantelzorgers Parkstad wordt door de huisarts ingeschakeld bij een ouder thuis wonend echtpaar waarvan de man gediagnosticeerd is met fronto-temporale dementie.
Hij staat op de wachtlijst voor opname.  Meneer is een forse man die al jaren getrouwd is  met zijn kleine fragiele echtgenote. Hij heeft een forse loopdrang en brengt de dag het liefste wandelend door. Zijn echtgenote probeert zoveel mogelijk ondersteuning te bieden maar gezien de progressie van het dementie proces is ze meer en meer overbelast en lijkt de laatste weken het lijntje te breken.

Toen de mantelzorgconsulent een huisbezoek bracht, vertelde mevrouw trillend dat haar echtgenoot ’s nachts agressief naar haar gereageerd had en dat ze de zorg niet meer aan kon. De situatie van mevrouw liet alarmbellen rinkelen bij de mantelzorgconsulent en samen met  de casemanager dementie is er op zeer korte termijn een opname in het verpleeghuis geregeld.
Mevrouw was aan het eind van haar latijn en wanneer ze zou zijn uitgevallen, en daar was niet echt veel meer voor nodig, zou opname sowieso onafwendbaar zijn geweest.

Door dit ingrijpen heeft de mantelzorger tijd gekregen om te herstellen. Is een eventuele ziekte met uitval van de mantelzorger voorkomen en heeft het echtpaar, in een beschermde omgeving, weer tijd gekregen voor hen samen.

 

2018

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Platform Mantelzorg Limburg

 

AANMELDEN