skip to Main Content

PML maakt mantelzorg zichtbaar
in Limburg
door relevante informatie te verzamelen. door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. door goede initiatieven te verspreiden.

Over Platform Mantelzorg Limburg

Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) is dé provinciale organisatie voor collectieve belangenbehartiging en kennisontwikkeling over mantelzorg.

Het PML zet zich in om de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen en hun betrokkenheid bij de totstandkoming van beleid te vergroten.

Volgens het PML moet het thema “Mantelzorg” zichtbaar deel gaan uitmaken van de beleidsplannen van zowel gemeenten, als werkgevers, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

Om deze doelstellingen te realiseren werkt het PML samen met Burgerkracht Limburg en vele andere (koepel)organisaties.

Het PML

  • luistert naar de wensen en behoeften van mantelzorgers
  • formuleert visies en standpunten ter zake mantelzorg(beleid)
  • informeert en adviseert gemeenten, de Provincie Limburg, steunpunten mantelzorg en anderen
  • bewaakt en toetst de kwaliteit van mantelzorgbeleid en de uitvoering daarvan
  • signaleert knelpunten en maakt gemeenten, steunpunten mantelzorg en anderen daarop attent
  • publiceert over ontwikkelingen inzake mantelzorg
  • ontwikkelt ondersteuningsinstrumenten, producten en diensten
  • sluit allianties met van belang zijnde partijen
  • promoot en ondersteunt de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’
  • participeert in mantelzorg- en respijtprojecten

Individuele ondersteuning aan mantelzorgers is géén taak van het Platform. Dit wordt verleend door de regionale steunpunten mantelzorg en andere vrijwilligersorganisaties.

Back To Top