skip to Main Content

RESPIJTZORG: een adempauze voor mantelzorgers

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is  een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden.

Vervangende zorg is best complex. Vilans, Movisie en MantelzorgNL hebben daarom deze factsheet gemaakt, waarmee je antwoord vindt op vragen als: Wat is respijtzorg? Welke vormen bestaan er en welke regelingen zijn er eigenlijk allemaal.

https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2020/09/20655-01_Respijtzorg_totaal_interactief.pdf

Financiering Respijtzorg

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.
  • vanuit de  Wet langdurige zorg  (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Mensen die verblijven in een instelling hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars.
  • vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
  • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of jeugdwet. Dit kan alleen als er al sprake is van een pgb, raadpleeg de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar vooraf.
Back To Top