skip to Main Content

Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg online

Het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg is online. Het fonds stimuleert initiatieven die de bestaanszekerheid, de gezondheid en de participatie van burgers in de provincie bevorderen. Een onafhankelijke commissie beheert het fonds en beoordeelt alle aanvragen. Het fonds is verbonden aan Burgerkracht Limburg en de opvolger van het Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun uit het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg moet een aanvraag:

 • een bijdrage leveren aan nieuwe of bestaande initiatieven van burgers op de domeinen waarop Burgerkracht Limburg zich focust, te weten participatie, gezondheid en bestaanszekerheid, en/of;
 • de samenwerking tussen burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen bevorderen.

Waaraan een initiatief moet voldoen
Het initiatief:

 • dient overdraagbaar te zijn; het moet elders, door anderen herhaald kunnen worden;
 • dient van nut te zijn voor, en het belang te dienen van grotere groepen burgers dan wel organisaties van burgers;
 • dient te worden uitgevoerd door één of meer burgers (deze mogen wel ondersteund worden door professionals). Het moet gaan om een initiatief ván en vóór burgers;
 • mag geen deel uitmaken van de reguliere exploitatie van een organisatie;
 • mag geen deel uitmaken van een overheidsactiviteit;
 • mag geen commercieel doel nastreven;
 • dient uiterlijk binnen een jaar na honorering van de aanvraag operationeel te zijn;
 • dient geen individuele personen te betreffen;
 • dient te worden uitgevoerd in de provincie Limburg;
 • moet gestoeld zijn op een haalbaar en realistisch plan;
 • moet leiden tot een concreet en duurzaam resultaat.

De aanvraagprocedure

 • Een aanvraag voor financiële steun uit het fonds kan schriftelijk of digitaal worden ingediend.
 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en alle bijlagen moeten zijn bijgevoegd.
 • Aanvragen voor een subsidie kunnen twee keer per jaar worden ingediend: vóór 1 april of vóór 15 oktober.
 • Uiterlijk 2 maanden ná 1 april of 15 oktober krijgt elke aanvrager bericht of het initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds.
 • Aan de toekenning kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden. De beoordelingscommissie kan u bovendien oproepen om het initiatief mondeling te komen toelichten.
 • Gehonoreerde aanvragen ontvangen een bijdrage van maximaal € 5.000,–.

Méér weten?

 • Wilt u snel weten hoe het fonds werkt én of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage?
 • Wilt u een blanco aanvraagformulier printen of u een digitaal aanvraagformulier invullen en indienen?
 • Wilt u meer achtergrondinformatie over het fonds?

Kijk op www.burgerkrachtlimburg.nl

Financiële middelen van het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg
De financiële middelen van het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg bestaan uit giften en bijdragen van donateurs. Onderschrijft u het doel en het werk van het fonds en wilt u daar financieel aan bijdragen?
Stuur dan een e-mail naar stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl

Back To Top